Skattesatser og betaling

Skattesatsen i 2021 er 7 promille for næringseiendommer, verker og bruk. Boliger og fritidsboliger er 4 promille. Den enkelte hjemmelshaver (eier) vil motta skatteseddel pr. post. Skatten forfaller i tre terminer. Faktura blir tilsendt.

Hvordan takseres eiendommen din?

Takseringen skal være basert på en kombinasjon av fakta og skjønn.  Fakta skal baseres på kvalitetssikret informasjon fra matrikkelregisteret. I matrikkelregisteret hentes det ut følgende informasjon om selve eiendommen :

  • Bygningstype
  • Bruksareal i den enkelte etasje
  • Antall bruksenheter (grunnlag for eventuelt bunnfradrag)
  • Beliggenhet (grunnlag for å plassere eiendommen i korrekt takstsone)

For verker og bruk skal det i tillegg innhentes særskilte opplysninger om installasjoner. Skjønn blir utøvd av takstnemnda ved fastsetting av takseringssjablonger og korreksjonsfaktorer for den enkelte eiendom. Metodikken skal sikre en effektiv gjennomføring av takseringen samtidig som likebehandlingsprinsippet ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Størrelsen på ei tomt for bolig og fritidsbolig beregnes til 1 dekar.

Det fastsettes kvadratmeterverdier for bygningsgrupper. Det er videre fastsatt retningslinjer for vurdering av eiendommens standard, utforming og beliggenhet gjennom normer for bruk av korreksjonsfaktorer.

Her ser du en nærmere beskrivelse på hvordan arealene måles opp. Noen bygg har f.eks. rom med lav takhøyde (loft/kjeller), og veiledningen viser også hvordan slike arealer skal måles opp. Enkelte bygg har også underetasje som kan være hhv. «sokkel», «kjeller» eller «underetasje». Veiledningen viser forskjellen mellom disse etasjetypene.

Du kan lese mer om takseringsarbeidet i Rammer og retningslinjer for taksering i Flatanger kommune.

For landbrukseiendommer er det ofte mange bygg på eiendommen. I veiledningen finner du litt utfyllende opplysninger om landbrukseiendommer.

Du har adgang til å klage

Dersom du har mottatt skatteseddel og mener denne inneholder faktiske feil, kan du klage.

Skatteseddelen inneholder opplysninger om klageadgang og klagefrist. Hovedregelen er at ligningsmyndighetene er klageinstans for verdigrunnlag fra ligning (formuesgrunnlag fra selvangivelsen din), mens kommunen er klageinstans for klager på taksert eiendom.