Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.
Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid øke den allmenne tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på en måte som sikrer åpenhet og hjelpsomhet, likebehandling og rettsikkerhet.

Kontrollutvalget skal bidra til

  • økt kvalitet, effektivitet, produktivitet og sikkerhet i de interne rutinene
  • optimal utnyttelse av kommunale midler, med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater
  • en forvaltning som er i samsvar med gjeldende lover og vedtak

På kontrollutvalgets egen internettside finner du nærmere informasjon.

Kontrollutvalgets medlemmer
Kari Leknes (SV), leder
Susann Aagård Skotnes (H), nestleder
Martin Klocke (AP)
Maren Nordhus (SP)
Håvard Haarstadstrand (FRP)
Varamedlemmer
Otto Sandnes (SV), vara for Leknes
Svein Gøran Halmøy (H), vara for Skotnes
Inger Steffensen (AP), vara for Klocke
Kjell Gunnar Lein (SP), vara for Nordhus
Rolf Haugsbakk (FRP), vara for Haarstadstrand