Flatanger kommune har de siste årene jobbet for å stabilisere befolkningsutviklingen og skape en vekst i kommunen. At tilflyttere eller fastboende har lyst til å bli boende i Flatanger, er noe kommunen aktivt må jobbe med. Moderne flyttemønster har endret seg, og mange flytter hyppigere enn før grunnet jobbskifte og realisering av sine framtidsplaner og hobbyer. Det er større aksept for mangfold i samfunnet enn før og ulike typer mennesker med ulik bakgrunn og kultur møtes på tvers av alle samfunnslag. Samtidig er det merkbart mer utenforskap og ensomhet i befolkningen, noe også Flatanger sine innbyggere føler på. (Kilde: HUNT 4) Det er fremdeles mange som sliter med å passe inn, enten det gjelder manglende universell utforming, tilrettelegging eller generell åpenhet for ulikhet. Sosial kontroll og utfrysing forekommer både for den som er liten og for den som er stor. Det gjenstår mye arbeid på mange områder før vi finner den gylne gode vei for alles trivsel og livskvalitet. Det er også mange som bevisst jobber med inkludering og for mangfold og likestilling i kommunen vår, noe som gjør prisen høyst aktuell. Vi leter derfor nå etter gode kandidater som kan være en slik pris verdig! De ønsker vi å løfte fram og påskjønne, til inspirasjon og for å motivere for en større og bredere inkluderingskultur.

Retningslinjer for prisen:

1.Prisen består av et innrammet diplom som skal bære kommunens logo og inskripsjonen «Mangfolds- og likestillingspris » samt årstall. I tillegg utdeles et pengebeløp på kr. 5.000,-.

2. Prisen utdeles for å markere den prisbeløntes særskilte og fremdragende innsats i forhold til mangfolds- og likestillingsarbeidet i kommunen.

3. Prisen blir gitt til enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner i Flatanger, som har tatt initiativ til, eller gjennomført tiltak, som fremmer like muligheter for individer eller grupper av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

4. Prisen lyses ut hvert annet år, første gang i 2022. Prisen lyses ut på høsten med frist den 15.10. for nominasjon, og tilhørende bakgrunn for nominasjon må ligge ved.

5. Flatanger formannskap avgjør hvem som skal få prisen, eventuelt om at prisen ikke skal utdeles det aktuelle år.

6. Ordfører, eller den han bemyndiger til det, foretar utdelingen av prisen.