Hvem kan søke:

Alle ideelle formål, som f.eks.:

 • Lokale idrettslag og foreninger
 • Grendeutvikling rettet mot barn og unge
 • Kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner
 • Forebyggende ungdomsarbeid
 • Videreutvikling av eksisterende allment kulturtilbud
 • Etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge

Unntak:

 • Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesinteresse eller deres økonomiske interesse
 • Organisasjoner som primært driver med pengeinnsamling til veldedige formål

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.

Prioriteringskriterier:

Følgende kriterier prioriteres:

 • Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge
 • Tiltak/aktivitet rettet mot et bredt lag av kommunens befolkning
 • Oppstart av nye tiltak/aktivitet

Finansieringsandel:

Det åpnes ordinært for å finansiere opptil 50 % av søknadens totale kostnad, herunder regnes dugnadsarbeid som utslagsgivende på søkebeløpet, og skrives inn i budsjett med 300,- pr. time.

For unge søkere/ søkegrupper, under 20 år, kan det åpnes for å finansiere opptil 100% av søknadens totale kostnader.

Søknadsprosess:

Søknad leveres elektronisk eller i papirformat til Flatanger kommune v/ kulturkontoret på eget søknadsskjema. Søknadsfrist er 30.06. Søknadene prioriteres av kulturkontoret, og sendes til SalMar Farming As for påsyn. Endelig vedtak fattes i påfølgende formannskap i august.

Rapport:

For tildelt tilskudd skal det sendes inn rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet. Rapporteringen skjer via eget skjema, og rapporteringsdato velges av søkeren når det søkes.