Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du:

  • ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. 
  • ​har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Søker må være bosatt i kommunen. Kommunen har utarbeidet retninglinjer for tildeling av praktisk bistand og opplæring, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.