Integreringstjenesten i Flatanger er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger. Målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeid eller utdanning og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet. Integreringstjenesten har et særskilt ansvar for å følge opp den enkeltes introduksjonsprogram. Programmet skal bunne i kvalifisering til utdanning eller arbeid samt tiltak for integrering og inkludering.

Integreringstjenesten virksomhet reguleres i hovedsak av introduksjonsloven samt kommunale vedtekter som berører driften.

Tjenestens hovedoppgave er å koordinere bosetting, opplæring og integrering av flyktninger.

Det legges særlig vekt på:

 • Introduksjonsprogram for nyankomne
 • ​Oppfølging av deltakere gjennom introduksjonsprogrammet i samarbeid med voksenopplæring
 • Kontakt med UDI, IMDI og politiet i etableringsfasen.
 • Primærkontakt for flyktningene i kommunen
 • Klargjøring og tildeling av boliger for 1.gangs bosetting
 • Praktisk og økonomisk bistand til etablering i bolig
 • Innføring informasjon om norske forhold
 • Samarbeid med aktuelle instanser
 • Samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner
 • Råd og veiledning og henvende videre ved behov de første årene i kommunen
 • Bidra til at barn får en meningsfylt fritid
 • Tolketjeneste

Vil du bidra?

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i flyktningarbeidet i Flatanger kommune, kan ta kontakt med oppvekstsjef Lovise Angen. Et eksempel er å bidra med leksehjelp til nyankomne flyktninger som skal lære seg norsk og rekruttering til lokale aktiviteter.