Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk er det faste utvalget for plansaker i Flatanger kommune. Det overordnede styringsdokumentet er kommuneplanens arealdel vedtatt 15.12.2016 med tilhørende bestemmelser. Kommuneplanen med bestemmelser gir føringer for arealbruken, samt mye nyttig informasjon dersom du ønsker å sette igang arbeid med en privat reguleringsplan eller ønsker å søke om dispensasjon fra gjeldene plan. Det overordnede lovverk innenfor fagområdet er plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Det er i tillegg en lang rekke vedtatte detaljreguleringsplaner i kommunen, hovedsaklig knyttet til boligområder og fritidstomter. En oversikt over disse reguleringsplanene finnes i tabellen nedenfor, og for de fleste planene er det en klikkbar link inn til reguleringsplankartet.

Stadfestede reguleringsplaner – boligtomter: 
 
Navn: Gnr/bnr Stadfestet -dato:
Rebuodden 13/1 13.12.79
Nordheim 13/26 21.09.06
Lauvsneshaugen 13/110 14.03.80
Nordhaugen 27/26 08.09.04
Prestgårdsmoen 27/69 19.02.75
Jeriko 27/83 28.01.80
Gang- og sykkelveg Fløanskogen Reguleringsplankart 12.12.12
  
Stadfestede reguleringsplaner – næring/ indstri: 
 
Navn: Gnr/bnr Stadfestet -dato:
Breivoll - camping 3/3 02.10.96
Brufoten - camping 13/7 16.02.05
Storlavika - industri 21/29 12.05.82
Oppland – masseuttak 32/1 og 8 12.12.07
Ribsskogen - camping 48/3, 4 15.05.81
Utvorda havn 3/8 10.12.03
Lauvsneselva 13/60 07.03.07

 
Stadfestede reguleringsplaner – hytter: 

Navn: Gnr/bnr Stadfestet -dato:
Sandmo 1/1 19.12.95
Sandmohavn 1/2 21.03.12
Innvorda 2/1-11 16.11.81
Innvordvika 2/2 og 4 12.12.07
Myren 2/5 02.11.81
Leirvika, Stranda, Breivoll 3/3, 10 og 16 21.06.06
Nygård 3/6 02.10.96
Bjørgan 4/1 11.04.89
Frisendal 6/2 17.10.01
Bekkavika 9/8 21.09.00
Storøya 10/1 16.12.05
Lauvøya 10/1 19.05.92
Lauvøya 10/1(kom.delplan) 27.06.91
Løvøynesset 10/4 21.09.00
Sittermoen 11/3 17.08.87
Bårdvika 11/4 26.06.97
Knotten 12/1-2 17.08.87
Lauvsnes mellom/ Vågan 13/1 og 4 18.05.04
Fallet/Vollan 13/4 og 6 30.11.05
Nordheim 13/26 21.09.06
Stamnes 20/1 24.03.81
Stamnes 20/2 19.12.90
Granvika 21/8, 10, 14, 15 11.04.89
Kjærsundet 21/16-20 17.09.08
Gladsøya 23/1-4 23.04.08
Dragøya 24/11 10.12.85
Brandsmo 25/2, 14, 15, 16, 25/8-10 07.09.05
Fredheim 27/3 03.04.87
Kvaløysæter 23/7, 9, 11 - 25/7 - 27/4 30.11.05
Selsvika 27/5 28.09.05
Kilbakken 27/6 07.09.05
Mellomnesset 27/11-12 27.04.05
Innernesset 27/11-12 21.09.06
27/9, 13 09.11.06
Nordhaugen 27/26 08.09.04
Sula 30/1 17.09.08
Austvika 36/1, 2, 3 09.05.86
Hårnes 37/1 21.09.07
Småværet    
Grønnvika 39/1 27.04.05
Gammelgården 39/3 29.09.83
Sydvesten Brygge 39/26 18.06.08
Hårstadstrand 40/6 17.02.10
Bøle 42/1 26.06.97
Bølestranda 42/5, 8 10.12.03
Dølvika 48/2 28.06.76
Ribsskogen 48/3, 4 15.05.81