Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk er det faste utvalget for plansaker i Flatanger kommune. Det overordnede styringsdokumentet er kommuneplanens arealdel vedtatt 15.12.2016 med tilhørende bestemmelser. Kommuneplanen med bestemmelser gir føringer for arealbruken, samt mye nyttig informasjon dersom du ønsker å sette igang arbeid med en privat reguleringsplan eller ønsker å søke om dispensasjon fra gjeldene plan. Det overordnede lovverk innenfor fagområdet er plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Det er i tillegg en lang rekke vedtatte detaljreguleringsplaner i kommunen, hovedsaklig knyttet til boligområder og fritidstomter. 

Link til kommunekart: http://kommunekart.com/klient/flatanger

Link til planarkivet: http://webhotel3.gisline.no/webplan_5049/