I Flatanger er det er det kommunalt vannverk på Utvorda og Jøssund. I øvrige grender er det private vannverk.

For å kunne legge inn vann i bygning kreves godkjent utslippstillatelse. Innlagt vann er å forstå fra offentlig eller privat vannverk, privat brønn eller cisternesystem. Utslippstillatelse gis i henhold til forurensningsloven og plan- og bygningsloven.

Utslippstillatelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Kriterier/vilkår

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene går for øvrig fram av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også gå fram av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Slamtømming

Boligeiendommer med fastboende har regelmessig tømming av septiktank hvert 2. år. Gebyret for dette blir innkrevd sammen med andre kommunale avgifter, men er da delt opp i seks, ettersom innkreving skjer tre ganger pr. år.

Eiere av fritidsboliger må selv melde fra til Næring, Miljø og Teknisk når de ønsker septiktank tømt. Regning for dette utstedes etter at tømming har funnet sted.