I Flatanger er det er det kommunalt vannverk på Utvorda, Jøssund, Sørnesset og Vik/Kvaløyseter. På Lauvsnes og omegn er det privat vannverk.

For å kunne legge inn vann i bygning kreves godkjent utslippstillatelse. Innlagt vann er å forstå fra offentlig eller privat vannverk, privat brønn eller cisternesystem. Utslippstillatelse gis i henhold til forurensningsloven og plan- og bygningsloven.

Utslippstillatelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Kriterier/vilkår

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene går for øvrig fram av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også gå fram av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Slamtømming

Fra 1.8.2022 overtar Midtre Namdal avfallsselskap (MNA) ansvaret for tømming av septisk slam i Flatanger kommune.

Slamgebyr ut til abonnentene for 2022 håndteres av Flatanger kommune. Fra 1.1.2023 kommer fakturagrunnlag fra MNA og blir fakturert terminvis sammen med andre kommunale avgifter.

Tømmehyppighet

  • Eiendommer med fast bosetting tilknyttet slamavskiller, tømmes hvert år.
  • Eiendommer uten fast bosetting (hytte og fritidseiendommer) tilknyttet slamavskiller tømmes hvert annet år.
  • Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert år på oppsatt rute.
  • Næringsbygg, offentlige bygg mm legges inntil videre inn med årlig tømming.

Kunder med anlegg som trenger hyppigere tømminger må bestille ekstra- eller nødtømming.
Ekstra- og nødtømminger forskyver ikke den faste tømmingen.
Det kan også bestilles hyppigere tømminger med fast frekvens.                                                                     

Det sendes ut sms til eier av eiendommen noen uker før planlagt tømming. 
Alle registrerte anlegg vil bli tømt i løpet av høsten, ta kontakt dersom du ikke mottar tømmevarsel innen slutten av oktober.             

Har du spørsmål om slamtømming ta kontakt med MNA på tlf.nr 74 28 17 60 i åpningstiden 0800-1530 mandag til fredag, eller send mail til slam@mna.no .

Utenom åpningstid: Ved behov for nødtømming (må tømmes innen 24 timer) kan Stoklands kontaktes direkte på vakttelefon 99436675.

Vedtatt slamforskrift og informasjon om slamtømming finner du på www.mna.no