Kommunen har en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og tilskuddsforvaltning for fagfeltet vilt. Kommunen skal i tillegg til å være forvalter, også være en veileder knyttet til viltfaglige spørsmål. Viltloven med tilhørende forskrifter er den mest sentrale loven for fagområdet.

VIKTIG INFORMASJON TIL PUBLIKUM – HVA SKAL DU GJØRE VED VILTPÅKJØRSEL:

Meld fra til politiet til tlf: 02800 (Er døgnkontinuerlig bemannet.)

Alternativt, meld fra til Næring, Miljø og Teknisk i Flatanger kommune, tlf. 922 59 639 /959 75 576. 

Dersom det påkjørte dyret stikker av, merk med en plastpose eller lignende på et tre/brøytestikke, rekkverk eller lignende på den siden av veien hvor dyret forsvant. Dette for å lette ettersøksarbeidet.

Enhver trafikant som skader dyr har omgående meldeplikt til nærmeste politimyndighet eller lokal viltmyndighet (Næring, Miljø og Teknisk i Flatanger) om det er viltpåkjørsel. Overholdes ikke meldeplikten er dette straffbart, og det kan også ha en økonomisk konsekvens om påkjørselen ikke er varslet. Flere forsikringsselskap har bortfall eller redusert egenandel ved viltpåkjørsel ved kaskoskade. En forutsetning er at ulykken er meldt, og selskapene ber ofte viltnemda om bekreftelse på at meldeplikten er overholdt.

Fallvilt som påtreffes dødt skal også registreres av viltnemda. For enkelte arter hevder Miljødirektoratet, på vegne av staten, eiendomsrett til viltet. Dette gjelder de fleste fredete artene av rovfugler og rovdyr.

Mye informasjon om fagområdet finnes på følgende nettsider:

www.hjorteviltregisteret.no

www.hjortevilt.no

www.miljodirektoratet.no