Flatanger Skyet 13

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Helse og omsorg > Sykehjem/institusjon > Artikkel
Nygaardstua fra vest 00 mk_200x150

Flatanger pleie- og omsorgstun

Målsetting for pleie og omsorgstjenesten i Flatanger kommune:
Flatanger skal ha en kvalitativ god pleie- og omsorgstjeneste, som gir innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen et trygt, variert og fleksibelt tjenestetilbud som er forutsigbart. Brukerne skal være sikret en meningsfull livssituasjon gjennom deltagelse og medbestemmelse ut fra den enkeltes behov og forutsetning.

 Administrative stillinger kontaktinformasjon:

Navn Stilling Tlf.nr e-post
Rita Stamnes Avdelingssykepleier institusjon 47678108

rita.stamnes@flatanger.kommune.no

Siri Mette Røstvold Avdelingssykepleier åpen omsorg 47675466 siri-mette.rostvold@flatanger.kommune.no
Hjøri M. Aakervik Helsesekretær 47675475 hjori-meland.aakervik@flatanger.kommune.no
  Vaktrom 74221020  

 Serviceerklæring, vedtatt av Flatanger kommunestyre 21.09.06.

 FORMÅLET MED TJENESTEN:

 • Å være et bo- og behandlingstilbud til personer i kommunen som har døgnkontinuerlig behov for pleie/tilsyn/behandling.

HVEM KAN SØKE OM PLASS ?

 • Personer som er i behov av overgangspleie fra sykehus.
 • Personer som er i behov av tett medisinsk oppfølging
 • Personer som er i behov av en aktiv behandling, opptrening eller rehabilitering.
 • Personer som er i behov av korttids- eller avlastningsopphold.
 • Personer som er alvorlig syke.
 • Personer som trenger omsorg ved livets slutt.

TJENESTER SOM YTES :

 • Pleie, omsorg og behandling
 • Legetilsyn som omfatter medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging. Tilsynslege tilstede en dag i uken.
 • Fysioterapi/rehabilitering etter individuell vurdering og kapasitet.
 • Tannbehandling; nødvendig tannbehandling ytes av tannhelsetjenesten
 • Beboerne kan få tilbud om fotpleie. Frisørtjeneste er også tilgjengelig. Disse tjenester betales av beboeren selv.
 • Det er tilgang på parabol på beboerrom. Denne kostnaden dekkes av beboer.
 • Vasking av privat tøy til beboer blir utført av Flatanger vaskeri. Institusjonen kan ikke ta ansvar for privat tøy som ikke er merket.
 • Sosiale aktiviteter; Målet med de sosiale aktivitetene er å øke trivselen, samarbeidet og etablere nettverk for beboerne. Dette gjøres gjennom ulike kulturelle aktiviteter, underholdningskvelder, bingo, allsang og andakter/gudstjenester. Denne type aktiviteter foregår i all hovedsak i Nordgaardstua – dagaktivitetssentret.

HVA KAN DU SOM BEBOER /PÅRØRENDE FORVENTE AV OSS?

 • At den enkelte beboer og pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • At personalet er underlagt taushetsplikt
 • At beboer får en kontaktperson blant ansatte.
 • Vi tilpasser hjelp til ivaretakelse av personlig hygiene og naturlige funksjoner.
 • Vi tilpasser hjelp og legger til rette ved måltider. Vi sørger for tilstrekkelig mat og drikke, et variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat.
 • Vi motiverer beboer til selvhjelp og egenomsorg.
 • Vi tilrettelegger for å gi beboeren trygghet og forutsigbarhet.
 • Vi tilstreber å følge normal døgnrytme, og jobber for å ikke gi uønsket/unødig sengeopphold.
 • Vi tilstreber å gi mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv.
 • At vi tilstreber å tilrettelegge for brukermedvirkning for beboer/pårørende.
 • Vi tilstreber å gi tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne, samt mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktiviteter.
 • At vi legger til rette for en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.

HVA VI FORVENTER AV BEBOER/PÅRØRENDE:

 • At beboer/pårørende gir uttrykk for sine ønsker.
 • At beboer/pårørende har respekt for at vi ikke hjelper på områder der beboer kan klare seg selv.
 • Samarbeid om opptrening og evt. bruk av hjelpemidler.
 • At beboer/pårørende navner alt tøy før innflytting evt. umiddelbart etter. At det er nok tøy og at tøyet tåler maskinvask.
 • At pårørende bidrar i praktiske gjøremål som for eksempel rundvasking og pynting til høytider av beboerens eget rom.
 • At pårørende benytter seg av pleie- og omsorgstunets øvrige fasiliteter for å skape mest mulig trivsel for og rundt beboer, og at pårørende hjelper beboer til å opprettholde kontakt med familie og venner.
 • At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt.
 • At du som beboer har tilstrekkelig med lommepenger. Dette er av betydning for deltakelse på de ulike aktiviteter som arrangeres.
 • Forståelse for at det kan bli aktuelt å bytte rom.
 • Det er fint om du kan sette ditt personlige preg på rommet med f.eks egne gardiner og private bilder.
 • Respektere at den enkelte ansatte ikke har anledning til å motta noen form for økonomisk vederlag eller gaver fra brukerne.

HVA KOSTER DET Å BO PÅ FLATANGER PLEIE- OG OMSORGSTUN?

 • Betaling for opphold i henhold til enhver tid gjeldende forskrift om vederlag for opphold, samt kommunale vedtak.

  Nærmere orientering om dette får du ved å henvende deg til kontoret på pleie- og omsorgstunet.

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ TJENESTEN?:

 • Søknad om plass ved Flatanger pleie- og omsorgstun kan skrives av pasient eller andre som er gitt fullmakt/samtykke fra personen til å søke.
 • Henvendelse om plass kan også komme fra hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten.
 • Søknadsskjema fås ved henvendelse til administrasjonen ved pleie- og omsorgstjenesten.
 • For å gjøre en helhetlig og faglig vurdering kan det bli aktuelt å innhente flere og utfyllende opplysning.
 • Søknaden sendes til Flatanger kommune v/Pleie- og omsorgstjenesten.
 • Søknad om plass behandles i inntaksutvalget ved Pleie- og omsorgstjenesten

KLAGEADGANG:

 • Klage på vedtak om tildeling av tjeneste sendes skriftlig til Flatanger kommune v/Pleie- og omsorgstjenesten.
 • Overordnet klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 KONTAKT OSS:

 • Trenger du mer informasjon, kan du kontakte pleie og omsorgstjenesten:
 • Administrasjonen pleie og omsorg telefon 476 75475
 • Flatanger pleie- og omsorgstun telefon 742 21020
 • Avdelingssykepleier telefon 476 78108

GI OSS TILBAKEMELDING!!!
For å kunne innfri forventningene er det viktig for oss å vite hvordan du/dere opplever at vi ivaretar ditt behov som bruker av tjenesten.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no