Korttidsutlån av hjelpemidler

Korttidsutlån inntil 3 måneder. Formidles av pleie- og omsorgstjensten.

Langtidsutlån av hjelpemidler

Langtidsutlån formidles av hjelpemiddelsentralen, og dette utlånet må det søkes om på eget skjema. For å få innvilget hjelpemidler til langtidsutlån må søkeren ha en varig (over 2 år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.